Regulamin

 1. Postanowienia wstępne
 1. Operatorem serwisu czyaktualizowac.pl jest Intersieć z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-703, ul. Karola Goduli 36, NIP 6262548222.
 2. Serwis obejmuje usługi elektroniczne udostępniane przez operatora we własnym imieniu, pod domeną czyaktualizowac.pl
 3. W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce informatycznej oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym.
 4. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest także skorzystanie z usług elektronicznych udostępnianych przez podmioty trzecie.
 5. Serwis działa na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Regulamin jest wiążący dla wszystkich korzystających z Serwisu.

II. Definicje

 1. Administrator – oznacza Intersieć z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-703, ul. Karola Goduli 36, NIP 6262548222.
 2. Serwis – oznacza portal internetowy obejmujący usługi elektroniczne udostępniane przez operatora działający pod domeną czyaktualizowac.pl.
 3. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 4. Usługi – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w szczególności:
  1. Udostępnianie treści przygotowanych przez Administratora.
  2. Korzystanie z formularzy.
 5. Materiały – teksty, grafiki, zdjęcia i inne udostępnione na Serwisie zasoby, w szczególności stanowiące utwór w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. W ramach Serwisu użytkownik może korzystać z następujących Usług:
  1. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi na Serwisie w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia.
  2. Wygenerować raport dotyczący aktualizacji.
 2. Świadczenie Usług na rzecz użytkowników Serwisu odbywa się na zasadach objętych Regulaminem.
 3. Świadczenie niektórych Usług może być objęte osobnym Regulaminem dotyczącej danej Usługi.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do części lub całości Usług w przypadku niedostosowania się do przepisów Regulaminu.

IV. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. W przypadku korzystania z niektórych usług Serwisu użytkownik może podać swoje dane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu świadczenia niektórych usług.
 2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z Usług Serwisu.
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie w innym celu odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika, gdy jest konieczne ze względu na obowiązek prawny Administratora lub jest uzasadnione prawnie uzasadnionym interesem administratora.
 4. Serwis stosuje pliki cookies.
 5. Szczegółowe informację dotyczące ochrony prywatności, ochrony danych osobowych i plików cookies są w Polityce prywatności (https://czyaktualizowac.pl/polityka-prywatnosci/).

V. Ochrona praw autorskich i pokrewnych

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym rozwiązań programistycznych i zawartych w nim Materiałów) należą do Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem i podlegają ochronie prawnej,
  w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233  z późn. zm.).
 2. Poprzez korzystanie z usług Serwisu Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Serwisu i jego elementów w tym rozwiązań programistycznych i Materiałów zamieszczonych na Serwisie.
 3. Administrator zastrzega, że bez jego zgody zabronione jest rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na Serwisie.
 4. Użytkownik, który chciałby wykorzystać Materiały udostępnianie w ramach Serwisu w szerszym zakresie niż wskazany dozwolony użytek osobisty, powinien skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania pisemnej zgody.
 5. Modyfikacja lub blokada bez zgody Administratora Materiałów prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów a także praw Administratora lub innych osób.

VI. Obowiązki i prawa użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Administrator jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usług Serwisu Użytkownikowi w przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa,
  2. naruszenia przez Użytkownika przepisów Regulaminu,
  3. naruszenia praw, a w szczególności majątkowych autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 7. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie gwarantuje stałej, nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu dla wszystkich Użytkowników. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu w szczególności, gdy:
  1. Jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania.
  2. Jest to spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczane na Serwisie były zgodne z prawdą i aktualne. Administrator nie może zagwarantować, by każda informacja spełniała te warunki i że może być wykorzystywana w dowolnym celu przez Użytkownika Serwisu. W związku z czym Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji pochodzących z Serwisu.
 3. Niezależnie od innych zastrzeżeń Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w związku z korzystaniem z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Użytkowników ze stron internetowych, które są zalinkowane na Serwisie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, jeżeli spowodowane jest to przez podmioty trzecie.
 7. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie bądź wykonanie z nienależytą starannością usług udostępnianych przez Serwis, jeżeli wynika to z działań Administratora, bądź podmiotów działających na polecenie Administratora.

VIII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usług Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  1. odpowiedni sprzęt do korzystania z Usług Serwisu,
  2. połączenie do sieci internet,
  3. przeglądarkę internetową z obsługą protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, Java Script oraz cookies,
  4. inne oprogramowanie wskazane dla danej usługi.
 2. Serwis wspiera najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych.
 3. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Usług udostępnianych w ramach Serwisu w przypadku korzystania ze sprzętu niewspierającego najnowszych wersji popularnych przeglądarek internetowych.
 4. Użytkownik powinien zgłosić wszelkie zauważone nieprawidłowości techniczne związane z korzystaniem z Usług Serwisu Administratorowi.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w miarę możliwości technicznych w najbliższym możliwym terminie.
 6. Administrator nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się w Serwisie spełnią oczekiwania i wymagania Użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na urządzeniu Użytkownika będą całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa oraz nie odpowiada za ewentualne szkody Użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu.

IX. Postanowienia Końcowe

 1. Zasady Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie i jest wiążący dla Użytkowników z dniem jego publikacji.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.
 4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został upubliczniony
 5. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.