Regulamin Usługi Newslettera

§ 1 Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi newslettera oferowanej przez Intersieć z siedzibą w z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-703, ul. Karola Goduli 36 wpisany pod numerem NIP 6262548222 i numerem REGON 240705720.
 2. Kontakt z administratorem newslettera możliwy jest pod adresem e-mail: konsultacje@czyaktualizowac.pl.

§ 2 Definicje

 1. Usługa Newslettera – usługa polegająca na okresowym przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowych, promocyjnych oraz innych treści związanych z działalnością strony czyaktualizowac.pl.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która wyraziła zgodę na otrzymywanie newslettera, podając swój adres e-mail w odpowiednim formularzu.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z usługi newslettera.
 4. Administrator – Intersieć z siedzibą w z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-703, ul. Karola Goduli 36 wpisany pod numerem NIP 6262548222 i numerem REGON 240705720

§ 3 Minimalne wymagania techniczne

 1. Aby korzystać z usługi newslettera, Użytkownik musi posiadać:
  1. Aktywny adres e-mail.
  1. Urządzenie z dostępem do Internetu.
  1. Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i odbieranie wiadomości e-mail (np. klient poczty elektronicznej).

§ 4 Zasady świadczenia usługi newsletter

 1. Usługa newslettera jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Usługa jest świadczona przez czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linku do rezygnacji, znajdującego się w każdej wiadomości newslettera.

§ 5 Składanie i realizacja zamówienia na usługę newsletter

 1. Aby zamówić usługę newslettera, Użytkownik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej CzyAktualizowac.pl podając swój adres e-mail.
 2. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Kliknięcie w link potwierdzający jest równoznaczne z zamówieniem usługi newslettera.

§ 6 Dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych

 1. Treści cyfrowe w ramach usługi newslettera będą dostarczane na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 2. Newsletter będzie zawierał informacje handlowe, promocyjne oraz inne treści związane z działalnością strony CzyAktualizowac.pl.

§ 7 Zmiany i aktualizacje treści cyfrowych lub usług cyfrowych

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji treści przesyłanych w ramach usługi newslettera.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o każdej istotnej zmianie treści newslettera.

§ 8 Procedura reklamacji dotycząca usługi newsletter

 1. Reklamacje dotyczące usługi newslettera można zgłaszać drogą elektroniczną na adres Administratora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

§ 9 Własność intelektualna, licencja, prawa autorskie

 1. Wszystkie treści przesyłane w ramach usługi newslettera stanowią własność Administratora i podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233  z późn. zm.).
 2. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania treści newslettera bez pisemnej zgody Administratora.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Intersieć.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji usługi newslettera zgodnie z przepisami prawa, w tym RODO.
 3. Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. prawo żądania sprostowania danych
  3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  7. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Administratora i będą obowiązywać od momentu ich publikacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.);
  2. Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933, 2581, z 2023 r. poz. 1394, 1703).

Data ostatniej aktualizacji: 31.05.2024            

Czyakualizowac.pl